Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Chronimy dzieci
Chronimy dzieci

Od dnia 20.12.2017 r. Przedszkole Nr 156 mieszczące się na ul. Żuromińskiej 2a w Warszawie posiadamy certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach programu Przedszkole musiało spełnić 6 standardów, podjąć działania mające na celu stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska działającego na rzecz dzieci:

Standard 1. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

1. Przedszkole Nr 156 posiada dokument „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, który zawiera:

- procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników,

- zasady ochrony danych osobowych dziecka, określające sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku oraz zasady ochrony jego wizerunku, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania,

- zasady dostępu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami – dzieci na terenie przedszkola nie mają indywidualnego dostępu do Internetu, prowadzimy
szereg zajęć i zabaw dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci,

- zasady i procedury odbierania i przyprowadzania dziecka do przedszkola,

- zasady bezpiecznych relacji personel placówki - dziecko, określające zachowania niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.

Standard 2. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, obejmujących m. in. ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.

2. Placówka uzyskuje informacje z Krajowego Rejestru Karnego o nauczycielach (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) i informacje z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

3. Wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia dotyczące niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego - w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na pozyskanie informacji z KRK.

Standard 3. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

1. Rozpoczynając pracę w placówce wszyscy członkowie personelu przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci.

2. Personelu został przeszkolony w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,  odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji oraz w zakresie procedury "Niebieskie Karty".

Standard 4. Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci
bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

1. W placówce znajduje się tablica dla rodziców, na której zamieszczane są przydatne informacje na temat: wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem, zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w internecie, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych, danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych. Tablica z ww. informacjami dla rodziców znajduje się w szatni placówki.

2. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem – co potwierdzili podpisem na liście w każdej z grup.

Standard 5. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

1. W każdej grupie odbyły się zajęcia na temat praw dziecka i są one wpisane w roczny plan pracy placówki.

2. W każdej grupie odbyły się zajęcia na temat ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem, a także z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej i zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w internecie.

3. W każdej grupie dzieci zostały poinformowane, do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.

4. W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne według przykładowych scenariuszy zajęć z zakresu profilaktyki.

5. W placówce dostępne są w bibliotece przedszkolnej dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w internecie (broszury, ulotki, książki). W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Standard 6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

1. Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są weryfikowane - przynajmniej raz na rok.

2. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci organizacja konsultuje się z ich rodzicami/opiekunami oraz dziećmi – zgodnie z zapisem w dokumencie „Polityka Ochrony Dzieci”.


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-29