Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Oddział IV
Oddział IV

GRUPA IV GUMISIE 4 - latki.

Nauczyciele prowadzący - p. Paulina Worotnicka, p. Justyna Maliszewska, dyr. Mariola Drzewińska

Personel obsługowy: p. Alina

Godz. pracy oddziału: 08.00 - 16.00

Harmonogram konsultacji telefonicznej z nauczycielkami gr. IV

Rok szkolny 2021/2022

Konsultacje telefoniczne, po uprzedniej informacji mailowej o chęci rozmowy i otrzymaniu maila zwrotnego od nauczyciela, w godz. 13:00-14:00 w środy

24.11.21 i 2.12.21 środa 13:00-14:00 omówienie arkusza obserwacji pedagogicznej p. Paulina

8.12.21, 12.01.22, 2.02.22, 23.02.22, 16.03.22, 6.04.22, 27.04.22, 18.05.22, 8.06.22

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE WRZESIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu
 2. Droga do przedszkola
 3. Nadeszła je
 4. Co robią zwierzęta jesienią?
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nazywanie wybranych części ciała.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE PAŹDZIERNIK 2021

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie.

2. Jesień w ogrodzie.

3. O sobie samym.

4. Moje zmysły.

Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów

Kształtowanie poczucia rytmu oraz pamięci muzycznejRozwijanie sprawności fizycznej

Rozwijanie mowy

Kształtowanie kompetencji matematycznych w tym rozwijanie umiejętności porównywania długości

Rozwijanie orientacji przestrzennej

Rozwijanie sprawności manualnej

Rozwijanie umiejętności zabawy w grupie, dzielenie się zabawkami

Obserwowanie zmieniającej się przyrody jesienią

Zdobywanie wiedzy na temat owoców i warzyw, poznanie krajowych i egzotycznych owoców

Rozwijanie empatii i umiejętnego wyrażania emocjiWykonywanie prac plastycznych na temat jesieni

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE LISTOPAD 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Pada deszcz.
 2. Dbamy o zdrowie.
 3. Tutaj rosły paprocie.
 4. Urządzenia elektryczne.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywanych czynności samoobsługowych),
 • prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • poszanowanie praw innych dzieci np. nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, przeliczania elementów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji np. mycie rąk po każdorazowym skorzystaniu z toalety, składanie ubrań w jedno miejsce podczas przygotowania do relaksacji ,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • słuchanie opowiadań, wierszy, odpowiadanie na pytania dotyczące czytanego utworu,
 • wskazywanie różnic pomiędzy przedmiotami, obrazkami,
 • kształtowanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie samodzielności podczas ubierania się i rozbierania, zakładanie butów,
 • rozwijanie umiejętności chodzenia po schodach – naprzemiennie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę dziecka,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania rozmówcy,
 • nazywanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GRUDZIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

1. Domowi ulubieńcy

2,3. To już zima

4. Święta tuż, tuż

5.Nadchodzi  Nowy Rok

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych,
 • Poznanie sposobów i zasad opieki nad zwierzętami domowymi,
 • Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt domowych
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowane zwierzęta
 • Pobudzanie naturalnej ciekawości świata poprzez prowadzenie zabaw badawczych z wykorzystaniem śniegu
 • Budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą
 • Rozwijanie umiejętności właściwego dobierania stroju do aktualnie panujących warunków pogodowych
 • Rozpoznawanie znaczenia prostych symboli i znaków pogodowych, wyjaśnianie ich znaczenia, wiązanie z aktualnie panującą pogodą
 • Kształtowanie postaw zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu
 • Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na święta, oglądanie ilustracji świątecznych, dzielenie się swoimi doświadczeniami z obchodów świąt, wspólnie ubieranie choinki, śpiewanie kolęd, recytowanie wierszy o tematyce świątecznej
 • Rozwijanie postawy otwartości na innych poprzez przybliżanie dzieciom różnych tradycji świąt Bożego Narodzenia,
 • Rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacjipoprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku,
 • drażanie do rozpoznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku
 • Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy, dni tygodnia, pór, roku, miesięcy
 • Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie,
 • Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami: rano, południe, wieczór.
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej i poczucia rytmu, orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała
 • Rozwijanie mowy,wdrażanie do umiejętności wypowiadania się na określony i swobodny temat oraz pełnymi zdaniami, wzbogacanie słownika czynnego i biernego
 • Umuzykalnienie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych
 • Doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie zdolności plastycznych

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE STYCZEŃ 2022

Tematy kompleksowe:


1. Zwierzęta są głodne.
2. Zimowe zabawy.
3. Babcia i dziadek.
4. Co można robić zimą?

?    Rozwijanie mowy.
?    Rozwijanie sprawności manualnej.
?    Rozwijanie umiejętności liczenia.
?    Umuzykalnienie dzieci.
?    Rozwijanie sprawności fizycznej.
?    Rozwijanie umiejętności wokalnych.
?    Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
?    Prezentowanie własnych możliwości.
?    Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy.
?    Kształtowanie postawy dbałości o zdrowie.
?    Kształtowanie wiary we własne możliwości.
?    Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
?    Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
?    Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-10