Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Oddział III
Oddział III

Oddział III TELETUBISIE 4 - latki

Nauczycielki prowadzące grupę: p. Aleksandra Malarczyk, p. Elżbieta Firchał

Personel obsługowy : p. Bogumiła

Godz. pracy oddziału 08.00 - 16.00

Szanowni Rodzice,
Konsultacje telefoniczne ( 22 811 42 52) z nauczycielkami grupy II w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 odbywać się będąw godzinach 13.00-13.30 w następujących terminach:

04.10.2021

08.11.2021

06.12.2021

10.01.2022

Po wcześniejszym poinformowaniu nauczycielek o temacie rozmowy najpóźniej w piątek przed konsultacjami.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021   

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu !
 2. Droga do przedszkola
 3. Nadeszła je
 4. Co robią zwierzęta jesienią?
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nazywanie wybranych części ciała.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące NA MIESIĄC Październik 2021   

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie.

2. Jesień w ogrodzie.

3.O sobie samym.

4. Moje zmysły.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów
 • Kształtowanie poczucia rytmu oraz pamięci muzycznej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie kompetencji matematycznych w tym rozwijanie umiejętności porównywania długości
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności zabawy w grupie, dzielenie się zabawkami
 • Obserwowanie zmieniającej się przyrody jesienią
 • Zdobywanie wiedzy na temat owoców i warzyw, poznanie krajowych i egzotycznych owoców
 • Rozwijanie empatii i umiejętnego wyrażania emocji
 • Wykonywanie prac plastycznych na temat jesieni

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące NA MIESIĄC Listopad 2021 

 1. Pada deszcz.
 2. Dbamy o zdrowie.
 3. Tutaj rosły paprocie.
 4. Urządzenia elektryczne
 • rozwijanie sprawności całego ciała ( w toku wykonywanych czynności samoobsługowych),
 • prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • poszanowanie praw innych dzieci np. nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, przeliczania elementów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji np. mycie rąk po każdorazowym skorzystaniu z toalety, składanie ubrań w jedno miejsce podczas przygotowania do relaksacji ,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • słuchanie opowiadań, wierszy, odpowiadanie na pytania dotyczące czytanego utworu,
 • wskazywanie różnic pomiędzy przedmiotami, obrazkami,
 • kształtowanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie samodzielności podczas ubierania się i rozbierania, zakładanie butów,
 • rozwijanie umiejętności chodzenia po schodach – naprzemiennie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę dziecka,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania rozmówcy,
 • nazywanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące NA MIESIĄC Grudzień 2021 

Tematy kompleksowe:

1. Domowi ulubieńcy

2,3. To już zima

4. Święta tuż, tuż

5. Nadchodzi  Nowy Rok

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych,
 • Poznanie sposobów i zasad opieki nad zwierzętami domowymi,
 • Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt domowych
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowane zwierzęta
 • Pobudzanie naturalnej ciekawości świata poprzez prowadzenie zabaw badawczych z wykorzystaniem śniegu
 • Budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą
 • Rozwijanie umiejętności właściwego dobierania stroju do aktualnie panujących warunków pogodowych
 • Rozpoznawanie znaczenia prostych symboli i znaków pogodowych, wyjaśnianie ich znaczenia, wiązanie z aktualnie panującą pogodą
 • Kształtowanie postaw zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu
 • Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na święta, oglądanie ilustracji świątecznych, dzielenie się swoimi doświadczeniami z obchodów świąt, wspólnie ubieranie choinki, śpiewanie kolęd, recytowanie wierszy o tematyce świątecznej
 • Rozwijanie postawy otwartości na innych poprzez przybliżanie dzieciom różnych tradycji świąt Bożego Narodzenia,
 • Rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacjipoprzez okazywanie życzliwości w codziennych sytuacjach
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku,
 • drażanie do rozpoznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku
 • Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy, dni tygodnia, pór, roku, miesięcy
 • Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie,
 • Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami: rano, południe, wieczór.
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej i poczucia rytmu, orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała
 • Rozwijanie mowy,wdrażanie do umiejętności wypowiadania się na określony i swobodny temat oraz pełnymi zdaniami, wzbogacanie słownika czynnego i biernego
 • Umuzykalnienie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych
 • Doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie zdolności plastycznych

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące NA MIESIĄC STYCZEŃ 2022

Tematy kompleksowe:

1. Zwierzęta są głodne.

2. Zimowe zabawy.

3. Babcia i dziadek.

4. Co można robić zimą?

 • Rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Umuzykalnienie dzieci.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Prezentowanie własnych możliwości.
 • Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy.
 • Kształtowanie postawy dbałości o zdrowie.
 • Kształtowanie wiary we własne możliwości.
 • Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-01