Kontrast
Przedszkole nr 156
Menu
Strona głowna  /  Oddział II Misie
Oddział II Misie

Oddział II MISIE 3 - latki

Nauczyciele prowadzący - p. Dominika Gąsiorowska, p. Katarzyna Kołakowska

Personel obsługowy: p. Magdalena, p. Izabela

Godz. pracy oddziału: 06.30 - 16.30

Konsultacje telefoniczne: Pierwszy wtorek miesiąca godzina 10.50 *

5.10.2021

9.11.2021

7.12.2021

11.01.2022

1.02.2022

1.03.2022

05.04.2022

10.05.2022

07.06.2022

Po wcześniejszym umówieniu się e-mailowo lub osobiście (min. 2 dni wcześniej) w celu ustalenia kolejności telefonów.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo- kształcące na miesiąc wrzesień w grupie II

Pierwszy raz w przedszkolu (2 tygodnie)

To ja :
Podawanie informacji o sobie
– podawanie imienia, nazwiska
Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:

– ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
– zakładanie ubrań, butów
– korzystanie z toalety.
Nasza grupa:
Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
– poznawanie imion dzieci z grupy

– poznanie swojego znaczka rozpoznawalnego;

– poznanie kącików w sali;
– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
– podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Nadeszła jesień.

Poznajemy przyrodę:
Jesień
– obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę;

- poznawanie nazw wybranych drzew; zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

Co robią zwierzęta jesienią?

Poznajemy przyrodę
Jesień
– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo- kształcące na miesiąc październik

JESIEŃ W SADZIE

 • rozpoznawanie i nazywanie owoców,
 • podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się,
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • rozpoznawanie smaku,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • odpowiadanie na pytania,
 • nazywanie barw podstawowych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek ,
 • porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie słów: mało, dużo, tyle samo,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • przeliczanie w zakresie 3

JESIEŃ W OGRODZIE

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

JAKI JESTEM                                    

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • nazywanie wybranych części ciała,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • wskazywanie wymienionych części ciała
 • nazywanie danych części ciała.

MOJE ZMYSŁY                                        

 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • nazywanie wybranych części ciała,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD 2021

Tematy kompleksowe:

1.Pada deszcz.

2. Dbamy o zdrowie.

3. Domowi ulubieńcy.

4.Urządzenia w moim domu.

1.Pada deszcz

 • Rozwijanie inwencji twórczej:
 • Rozwijanie mowy – wypowiadanie się na określony temat; Udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania.
 • Rozwiązywanie zagadek o parasolu i deszczu.
 • Słuchanie opowiadań – dłuższe skupienie uwagi.
 • Oglądanie zdjęć, wskazywanie parasoli, określanie do czego służą.
 • Zabawy ortofoniczne.
 • Słuchanie piosenek, wspólne śpiewanie.
 • Rozwijanie spostrzegawczości – co do siebie nie pasuje?
 • Zabawy plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych: rysowanie, kolorowanie, malowanie, lepienie.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych, dźwiękowo – naśladowczych, paluszkowych, z chustą animacyjną.
 • Zabawy matematyczne: ćwiczenia liczbowe w formie opowieści ruchowej – umiejętność liczenia w zakresie 3.
 • Zabawy matematyczne: łączenie w pary według podanej cechy ( mały-duży, kolorami).
 • Znajomość i nazywanie kolorów podstawowych.
 • Zabawy z wodą ( przelewanie, wlewanie, pluskanie…)
 • Powtarzanie, zapamiętywanie (nauka) rymowanek, wyliczanek.
 • Obserwacja zmian w otoczeniu późną jesienią (obserwacja , drzew , chmur…)

2.Dbamy o zdrowie.

 • Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych;
 • Zapoznanie się z pracą stomatologa;
 • Dbanie o czystość i porządek, tym samym o zdrowie;
 • Zabawy na świeżym powietrzu uświadomienie korzyści zdrowotnych wynikających z częstego przebywania na świeżym powietrzu. Zabawa z bankami mydlanymi;
 • Czynny udział w zabawach ruchowych, zabawach przy muzyce ruchowo – naśladowczych, muzyczno – ruchowych, twórczych i rozwijających spostrzegawczość;
 • Próby przedstawiania ruchem różnych czynności;
 • Uważne słuchanie tekstu czytanego;
 • Rozwijanie mowy – odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza, opowiadania itp.
 • Rozwijanie twórczości plastycznej i sprawności manualnej rysowanie, malowanie, klejenie, cięcie rwanie;
 • Słuchanie piosenek – dowolny taniec przy piosence, wspólne śpiewanie;
 • Rozpoznawanie wysokości dźwięków – reagowanie określonym ruchem rytmizowanie tekstu;
 • Porównywanie: kształtów, kolorów, zapachów masy (lekkie, ciężkie);Klasyfikowanie;
 • Określanie wielkości (małe – duże), tworzenie kompletów;
 • Zgodna zabawa z kolegami przestrzeganie zasad i umów zawartych w grupie.

3.Domowi ulubieńcy.

 • Rozwijanie mowy i pamięci;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Recytacja wiersza;
 • Rozwiązywanie rymowanych zagadek;
 • Ćwiczenia artykulacyjne w formie zabawy inscenizacyjnej;
 • Czynne uczestniczenie w zabawach muzycznych ze śpiewem rytmicznych, plastycznych , ruchowych matematycznych ;
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej ;
 • Ćwiczenia graficzne i pantomimiczne – naśladowanie ruchów ;
 • Rozwijanie umiejętności szybkiego reagowania ;
 • Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich ;
 • Liczenie do 3 , segregowanie ;

4.  Urządzenia w moim domu.

 • Rozwijanie mowy , wypowiadanie się na określony temat ;
 • Zabawy integracyjne – przestrzeganie ustalonych zasad ;
 • Ćwiczenia słuchowe – zagadki ;
 • Znajomość urządzeń elektrycznych i bezpiecznego posługiwania się nimi ;
 • Wyraźne artykułowanie głosek ;
 • Zachęcanie do dbania o ład i porządek w otoczeniu.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo- kształcące na miesiąc grudzień

Czy smoki to dinozaury?

Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej.

Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Wypowiadanie się prostymi zdaniami,

Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

To już zima

Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie, korzystanie z toalety.

Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),

Poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw, odpowiadanie na pytania.

Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,

Budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),

Podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,

budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania, liczenie palców, przedmiotów itp., używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

Święta tuż- tuż

Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

Rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów, recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają.

Ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),

Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami, obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie


Ostatnia aktualizacja: 2021-12-02